مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

تدوین برنامه مدیریت محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده مدیریت و حسابداری

برآورد خسارات وارده به محیط زیست

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

حسابداری محیط زیستی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهشكده علوم محيطي

حسابداری سبز

دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهشكده علوم محيطي

تدوین الگوهای مدیریت سبز برای سازمان ها

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده مدیریت و حسابداری