مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

روشهای کنترل آنلاین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی

تحلیل و شبیه سازی ترافیک شهری و بررسی کنترل هوشمند آن

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

کاربرد دانش شبکه های پیچیده در تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در آگاهی رسانی، مشارکت و پیشبرد برنامه های ملی محیط زیستی

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر