مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

انرژی معماری

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

بهینه سازی آب شیرین کنها

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

روشهای کاهش اثرات نیرو گاه های تولید برق

دانشکده مهندسی برق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

روشهای درجا تصفیه فاضلاب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تولید آب و برق همزمان

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

سیستم آب شیرین کن با تولید پساب صفر (ZLD)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تولید صنعتی تصفیه کننده های دودکشهای شهری با کمک پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تولید صنعتی سلولهای خورشیدی و افزایش بهره وری آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده برق

بهره گیری از کاغذ باطله برای تولید با ارزش افزوده بالاتر

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

بهینه ساری مصرف انرژی، تولید و بهره گیری از انرژی های نوترکیب در صنعت (کاغذ سازی و ...)

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تولید نانوذرات فلزی، اکسیدهای فلزی، غیرفلزی و کامپوزیت ها با استفاده از روش های دوستدار محیط زیست (سبز) و ارزیابی عملکرد آنها در صنایع مختلف

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

طراحی و ساخت مبدل های کاتالیست سه گانه برای حذف گازهای سمی از اگزوز خودرو

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

طراحی و ساخت واحدهای شیرین سازی آب شور با استفاده از نور خورشید

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

طراحی و ساخت بویلرهای حرارتی خورشیدی تا دمای 600 درجه برای استفاده در واحدهای شیرین سازی آب دریا

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

طراحی و ساخت فیلتر دوده

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

وابستگی جریانهای همرفت هوا درمیان ساختمانها و برجها به مکان، ارتفاع و توزیع آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

ارزیابی اثرات پروژه های کلان عمرانی (راهسازی، سد و ...)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

ارزیابی اثرات پروژه های کلان عمرانی (راهسازی، سد و ...)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی