مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

آلودگیهای طبیعی رادیو اکتیویته

دانشكده علوم زمين

دانشکده مهندسی هسته ای

آلودگیهای مصنوعی رادیو اکتیویته

دانشكده علوم زمين

دانشکده مهندسی هسته ای

بررسی و انتقال تکنولوژی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی در فرآیندهای پالایش

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی هسته ای

تولید کامپوزیت های جاذب سلولزی جهت حذف ناخالصی ها

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی هسته ای