مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از داده های سنجش از دور در تلفیق با داده‌های محیطی در ارزیابی توان اکولوژیکی و باروری اکوسیستمهای طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

اطلس آلودگیهای خاک در مقیاس استانی و کشوری

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

بروزرسانی و امکان سنجی قوانین و استانداردهای خاک کشور

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

بهینه‏سازی کاربرد سامانه‏های دورسنجی در تولید پایدار محصولات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده علوم زمین

بهره‏گیری از سامانه‏های شبیه‏سازی و دورسنجی در تعیین الگوی کشت بهینه در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

پهنه‏بندی اکولوژیک سامانه‏های کشاورزی با هدف بهینه‏سازی مصرف منابع و تولیدات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

توان سرزمین برای کاربری های مختلف

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

ارزیابی و نقشه سازی خدمات اکوسیستمی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده فیزیک

آمایش سرزمین – اصول و روشها

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

آمایش سرزمین – پایش

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده فیزیک

برآورد رد پای اکولوژیکی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

برنامه ریزی فضایی در معماری

دانشکده معماری

مرکز سنجش از دور