مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

تغییر کاربری زمین و تناوبهای زراعی جایگزین بر پویایی و میزان ذخایر کربن خاک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

کاربریهای اراضی مختلف در تثبیت کربن اتمسفر در خاک و ارائه راهکارهای بهینه تثبیت کربن به منظور کاهش اثرات تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

استفاده از داده های سنجش از دور در تلفیق با داده‌های محیطی در ارزیابی توان اکولوژیکی و باروری اکوسیستمهای طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

نقش تغییر اقلیم بر نرخ فرسایش خاک و ارائه راهکارهای مدیریتی بهینه در جهت کنترل و کم کردن آثار تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم زیستی

مدیریتهای زراعی و کودی مناسب در کاهش فرسایش خاک در خاکهای ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

اطلس آلودگیهای خاک در مقیاس استانی و کشوری

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

بروزرسانی و امکان سنجی قوانین و استانداردهای خاک کشور

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

اثر تغییر کاربری اراضی بر اقلیم محلی، ویژگی‌های فیزیکوشمیایی خاک و پارمترهای زیست محیطی ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

توصیف و تشریح تخریب خاک در ایران با استفاده از اطلاعات محیط زیست در بعد بین المللی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

بهینه‏سازی کاربرد سامانه‏های دورسنجی در تولید پایدار محصولات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده علوم زمین

ارزیابی ریسک اکولوژیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

ارزیابی ریسک مخاطرات طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

ارزیابی ریسک سلامت انسان

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

ظرفیت محیطهای طبیعی، نیمه طبیعی و انسان ساخت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

برنامه ریزی سیمای سرزمین

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

اکولوژی سیمای سرزمین

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

راهبردهای آموزش محیط زیست برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

آلودگیهای محیط زیست در شیوع بیماریهای غیر واگیر

دانشكده علوم زمين

دانشكده علوم زيستي

آلودگیهای طبیعی رادیو اکتیویته

دانشكده علوم زمين

دانشکده مهندسی هسته ای

آلودگیهای مصنوعی رادیو اکتیویته

دانشكده علوم زمين

دانشکده مهندسی هسته ای

مخاطرات طبیعی

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده علوم محيطي

آلودگیهای زیست زمین شیمیایی محیط زیستی

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده علوم محيطي

برنامه ریزی و طراحی شهری و روستایی

دانشکده معماری

دانشکده علوم زمین

تاثیر زیست محیطی توسعه شهر ها برکمیت وکیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زمین

تاثیرات زیست محیطی شهر های ایران بر قنوات

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زمین

تاثیرات زیست محیطی فرونشست زمین در مناطق شهری و منابع آب زیر زمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زمین

بررسی نقش اثربخشی سیلاب­ها بر تعامل تغییرات ریخت­شناسی و زیستگاه­های رودخانه­ای

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

بررسی نقش سیلاب در تغییرات مورفولوژیکی بازه­های استخر و خیزاب در احیای زیستگاه­های رودخانه­های شنی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

اثرات زیست محیطی محل دفن و تخلیه زباله

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

بررسی سیلابهای شهری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین