مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

روشهای کاهش اثرات نیرو گاه های تولید برق

دانشکده مهندسی برق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تولید آب و برق همزمان

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تولید صنعتی سلولهای خورشیدی و افزایش بهره وری آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده برق

تولید سلولهای خورشیدی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده برق