مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

هنر در حوضه معماری

دانشکده معماری

کاربرد فناوریهای نو در معماری

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

بازیافت منابع و مصالح ساخت در معماری

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

آلودگی در محیط طبیعی و مصنوع

دانشکده معماری

دانشکده فیزیک

برنامه ریزی و طراحی شهری و روستایی

دانشکده معماری

دانشکده علوم زمین

برنامه ریزی فضایی در معماری

دانشکده معماری

مرکز سنجش از دور

سوانح و بازسازی در معماری

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده عمران آب و محیط زیست

انرژی معماری

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

پایداری محیطی در معماری

دانشکده معماری

پژوهشكده علوم محيطي

ارزیابی آثار محیطی و بصری (در مقیاسهای کلان سرزمینی-اسکان-سایت)

دانشکده معماری

حفاظت منظر

دانشکده معماری

پژوهشكده علوم محيطي

حمایت منظر

دانشکده معماری

پژوهشكده علوم محيطي

آسیب شناسی بستر (در برنامه ریزی و طراحی)

دانشکده معماری

دوام فیزیکی در معماری و شهرسازی

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مدیریت ساخت و محیط زیست

دانشکده معماری

بررسی رابطه ساختمانها (ارتفاع، موقعییت و توزیع) با پدیده فروپخش و یا فراپخش آلودگی هوا

دانشکده فیزیک

دانشکده معماری