مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از میکروارگانیسمها و گیاهان با قابلیت پاک کنندگی محیط در زیست پالایی خاکهای آلوده

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

استفاده از پسآب تصفیه فاضلاب در تولیدات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم شیمی و نفت

اثر سدسازی بر منابع آب، خاک، محیط زیست،کشاورزی و مهاجرت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ارزیابی اکولوژیکی اکوسیستمهای آبی ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

تهدیدات انسانی بر کارایی و ساختار اکوسیستمهای آبی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

آنالیز چشم انداز رودخانه ای رودخانه های ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مدیریت جامع حوزه های رودخانه های کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

تعیین جریان زیست محیطی رودخانه های ایران با استفاده روشهای هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و ترکیبی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مدلسازی حوضه‌های آبریز با هدف تأمین نیازهای اکولوژی سیستم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده ریاضی

دانشکده فیزیک

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت منابع آب حوضه‌های آبریز کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت سازگاری با آن

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

احیاء رودخانه های ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مطالعه و شناسایی پارامترهای تغییرات زیست محیطی دریاچه درون مرزی شیرین و ارایه راهکارهایی در راستای احیاء آن

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

اثرات محیط زیستی انتقال آب بین حوضه ای

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

پژوهشكده علوم محيطي

آلاینده های محیط زیستی در منابع آب، خاک و هوا (شناسایی و کنترل)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم شیمی ونفت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

توسعه انرژی های نو

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

ابزارهای اقتصادی کنترل آلودگی های محیط زیست

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

بازیافت منابع و مصالح ساخت در معماری

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

سوانح و بازسازی در معماری

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده عمران آب و محیط زیست

سوانح و بازسازی در معماری

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دوام فیزیکی در معماری و شهرسازی

دانشکده معماری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

تاثیر محیط زیستی تصفیه خانه فاضلاب بر منابع آب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

تاثیر زیست محیطی توسعه شهر ها برکمیت وکیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زمین

تاثیرات زیست محیطی شهر های ایران بر قنوات

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زمین

تاثیرات زیست محیطی فرونشست زمین در مناطق شهری و منابع آب زیر زمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زمین

مدیریت کمی- کیفی منابع آب حوضه‌های آبریز کشور و استفاده از روشهای مدلسازی مناسب جهت کاهش عوارض ناشی از ورود آلاینده‌های کیفی به منابع آب سطحی و زیرزمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

مدلسازی و کمی‌سازی معیارهای ارزیابی پایداری زیست محیطی حوضه‌های آبریز کشور

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

بررسی نقش اثربخشی سیلاب­ها بر تعامل تغییرات ریخت­شناسی و زیستگاه­های رودخانه­ای

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

پاسخ اکولوژیک رودخانه به تغییرات مورفولوژیک ایجادشده در اثر پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

بررسی نقش سیلاب در تغییرات مورفولوژیکی بازه­های استخر و خیزاب در احیای زیستگاه­های رودخانه­های شنی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

تحلیل آماری تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ها

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

جانمایی و ابعاد بهینه روشهای توسعه کم اثر در احیای رودخانه های شهری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

شناخت و مدلسازی ناحیه تبادلی در بستر رودخانه ها به منظور حفظ آبزیان

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای گزینش نوع سامانه جداسازی آب شرب از آب غیرشرب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

اثرات زیست محیطی محل دفن و تخلیه زباله

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

بهینه سازی آب شیرین کنها

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

روشهای کاهش اثرات نیرو گاه های تولید برق

دانشکده مهندسی برق

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

کاربرد لجن تصفیه خانه ها و تاثیرات آن بر خاک و منابع آب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

آلاینده های نوظهور

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

روشهای درجا تصفیه فاضلاب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

روشهای کنترل آنلاین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی

تولید آب و برق همزمان

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

سیستم آب شیرین کن با تولید پساب صفر (ZLD)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تحلیل و مدیریت سفره های آب زیر زمینی با کمک نظریه تراوش

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

استفاده از پسماندها در ساخت پانل ها و کامپوزیت های ساختمانی دوستدار محیط زیست

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

طراحی و ساخت بویلرهای حرارتی خورشیدی تا دمای 600 درجه برای استفاده در واحدهای شیرین سازی آب دریا

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

امکان سنجی کاشت گونه های سریع الرشد با آبهای غیر متعارف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

وابستگی جریانهای همرفت هوا درمیان ساختمانها و برجها به مکان، ارتفاع و توزیع آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تحلیل جاده های درون شهری و مقایسه و معیار بهینه بودن جاده ها و اتصالات آنها در شهرهای بزرگ با رویکرد کاهش آلودگی هوا

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

طراحی سیستم جامع مدیریت و جمع آوری پسماند های شهری و روستایی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

مدیریت و تصفیه شرابه تولیدی در محلهای دفن زباله

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

غشاهای گرافینی جهت تصفیه آب

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ارزیابی اثرات پروژه های کلان عمرانی (راهسازی، سد و ...)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

بررسی سیلابهای شهری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

علوم زمین