مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از کودهای بیولوژیک و میکرو ارگانیسمهای تسریع کننده رشد بر کیفیت، حاصلخیزی و بهره وری اکوسیستمهای خاکهای کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

استفاده از میکروارگانیسمها و گیاهان با قابلیت پاک کنندگی محیط در زیست پالایی خاکهای آلوده

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

نقش تغییر اقلیم بر نرخ فرسایش خاک و ارائه راهکارهای مدیریتی بهینه در جهت کنترل و کم کردن آثار تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم زیستی

اطلس حاصلخیزی و کیفیت خاک در مقیاس استانی و کشوری و بررسی پتانسیل توان احیاء

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

افزایش راندمان مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی با تاکید بر روشهای نوین کشت محصول

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بانک اطلاعات خاک با تاکید بر پارامترهای تاثیر گذار در تولید

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

راهکارهای حفاظت و ارتقای موثر تنوع زیستی کشاورزی در ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

اهمیت گیاهان دارویی در صادرات محصولات کشاورزی، سلامت جامعه و سازگاری نظام‏های کشاورزی ایران

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

ارزیابی ریسک آفت کشهای مصرفی در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

ارزیابی اکولوژیکی اکوسیستمهای آبی ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

انقراض تنوع زیستی در محیط های آبی و خشکی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تهدیدات انسانی بر کارایی و ساختار اکوسیستمهای آبی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی گیاهان، ماهیان، دوزیستان، خزندگان و پستانداران ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

ذخایر ماهیان رودخانه های ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

ذخایر و تنوع ژنتیکی کشور با تاکید بر گونه­های اندمیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

گونه­های مهاجم و غیر بومی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

مطالعه زیستگاه­های حیات وحش در نقاط مختلف ایران و تعیین مطلوبیت زیستگاه با استفاده از مدل های ریاضی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

مطالعه رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌‌های جانوری در راستای ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستم­های مختلف کشور ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

شناسایی و تهیه برنامه­های حفاظتی برای لکه‌های داغ تنوع زیستی ایران مانند نواحی اکوتون، نقاط تمرکز اندمیسم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

مطالعه روابط متقابل گونه‌های گیاهی و جانوری با یكدیگر و با محیط زیست جهت تهیه مدل‏های مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تدوین برنامه پایش محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

شیوه ها و راهبردهای موثر آموزشی و ترویجی در توسعه نظام های زراعی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

رهیافت های آموزشی در راستای افزایش تعامل انسان و حیات وحش

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آلودگیهای محیط زیست در شیوع بیماریهای غیر واگیر

دانشكده علوم زمين

دانشكده علوم زيستي

استاندارد سازی شاخص های محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

برنامه ریزی و مدیریت بحران های محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تهیه اطلس محیط زیستی در زمینه های مختلف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

ارزیابی چرخه حیات محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

شناخت و مدلسازی ناحیه تبادلی در بستر رودخانه ها به منظور حفظ آبزیان

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

استفاده از گیاهان آپارتمانی برای کاهش برخی آلودگیهای محیط زیست: هوا، امواج اینترنتی، نوری، صوتی، …

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ساخت پوشش های کامپوزیتی زیستی-پلیمری جهت بسته بندی مواد غذایی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم زیستی

تولید مواد با ارزش مانند پروبیوتیک ها، بیوپلیمرها، بیوسورفکتانت ها، بیوکاتالیست ها و پروتئین های نوترکیب با استفاده از فناوری تخمیرغیرمداوم، غیر مداوم خوراک دهی شده و مداوم

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشكده علوم زيستي

استفاده از بیواندیکاتورها برای سنجش آلودگی هوا

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم زیستی

امکان سنجی کاشت گونه های سریع الرشد با آبهای غیر متعارف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پتانسیل احیای پوشش گیاهی معادن بهره برداری شده در مناطق مختلف اکولوژیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

بررسی و ارائه انواع گونه های کم آب خواه بمنظور مقابله با بیابان زایی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

سازگاری با تغییر اقلیم و مراحل دوران گذر در بخش منابع طبیعی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

ظهور رفتارهای جمعی در پارامترهای زیست محیطی

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشكده علوم زيستي

شناسایی و تولید آنزیمهای صنعتی از باکتریهای محیطی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

ظهور و تجدید بیماری های میکروبی در انسان، حیوانات و گیاهان

دانشکده علوم زیستی

تنوع میکروارگانیسم ها، تاثیرات انها بر محیط زیست و واکنش آنها به تغییرات محیطی

دانشکده علوم زیستی

توسعه سنسورهای مولکولی جهت تشخیص میکروارگانیسمهای محیطی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

حفاظت از محیط زیست دریایی

دانشکده حقوق

دانشكده علوم زيستي