مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشور و راهکارهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

بررسی اثرات فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی پایدار ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و بازرگانی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

ارزیابی راهبردی محیط زیست در بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و بازرگانی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

تدوین استانداردهای محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده فیزیک

ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

برآورد خسارات وارده به محیط زیست

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

اقتصاد سبز در مقیاس ملی و بین المللی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

ابزارهای اقتصادی کنترل آلودگی های محیط زیست

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مالیات سبز

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

ملاحظات پدافند غیر عامل در حوزه های تخصصی محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده فیزیک

راهکارهای عملیاتی برچسب های اکولوژیکی در نظام اقتصادی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

نسبت محیط زیست و سیاست: رابطه انسان، طبیعت و امر سیاسی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

سیاست زیست محیطی پایدار مطلوب جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده حقوق

پیامدها و مخاطرات سیاسی و امنیتی محیط زیست در ایران

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده حقوق

بررسی چالشهای اقتصادی-اجتماعی در اجرای برنامه سازگاری با تغییر اقلیم در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی