مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

پیشگویی و مدل سازی عملکرد محصول، ذخیره نیتروژن و کربن خاک در شرایط تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

مدلسازی سرنوشت محیطی آفت کشهای مصرفی در اکوسیستمهای زراعی و باغی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده ریاضی

مدلسازی حوضه‌های آبریز با هدف تأمین نیازهای اکولوژی سیستم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده ریاضی

دانشکده فیزیک

مدلسازی و کمی‌سازی معیارهای ارزیابی پایداری زیست محیطی حوضه‌های آبریز کشور

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

تحلیل و شبیه سازی ترافیک شهری و بررسی کنترل هوشمند آن

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

دانشکده علوم مهندسی و کامپیوتر

کاربرد دانش شبکه های پیچیده در تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در آگاهی رسانی، مشارکت و پیشبرد برنامه های ملی محیط زیستی

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

دانشکده علوم مهندسی و کامپیوتر

شبیه سازی و بررسی تاثیرات توپوگرافی بر افت و خیزهای حرارتی و افزایش محلی دما

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

تحلیل سری های زمانی بارندگی، افزایش دما و دیگر متغییرهای اقلیمی در سیستم های پیچیده

دانشکده ریاضی

دانشکده فیزیک

توسعه مدلهای فیزیکی و آماری برای آلاینده ها

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

مدل سازی الگوهای مدیریتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کنترل آلودگی هوا

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی