مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

کارآیی و اثربخشی قوانین محیط زیستی و خلاء های قانونی موجود

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

انتقال حق توسعه در محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

نسبت محیط زیست و سیاست: رابطه انسان، طبیعت و امر سیاسی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

تهدیدهای زیست محیطی و تأثیر آن بر الگوهای همگرایی در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

پژوهشكده علوم محيطي

سیاست زیست محیطی پایدار مطلوب جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده حقوق

پیامدها و مخاطرات سیاسی و امنیتی محیط زیست در ایران

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده حقوق

بحران آب و هیدروپلیتیک در خاورمیانه

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

دانشکده حقوق

امنیت زیست محیطی و سازمان های بین‏المللی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

دانشکده حقوق

چالشهای حقوقی و سازمانی سازمان محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

حفاظت کیفری از محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

مسئولیت ناشی از نقض قوانین و مقررات زیست محیطی

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

نهاد های متولی حفاظت و مدیریت محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

آسیب شناسی قوانین و مقررات محیط زیستی

دانشکده حقوق

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ایران و کنوانسیونهای بین المللی محیط زیستی

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

آلودگیهای مدرن و حقوق محیط زیست

دانشکده حقوق

حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی

دانشکده حقوق

ایران و سازمانها و نهاد های بین المللی محیط زیستی

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

ابعاد حقوقی ایمنی زیستی

دانشکده حقوق

حفاظت از محیط زیست دریایی

دانشکده حقوق

دانشكده علوم زيستي

صلح و محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

حفاظت از محیط زیست در درگیریهای مسلحانه

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

حقوق محیط زیست و انرژیهای تجدید پذیر

دانشکده حقوق

دانشکده فیزیک

حقوق انرژی و محیط زیست

دانشکده حقوق