مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

محیط زیست در آموزه های دینی

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

محیط زیست در آموزه های دینی سایر ادیان

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آموزشهای محیط زیست در فرهنگ ایران قبل از اسلام

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

محیط زیست در مکاتب فلسفی

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

اخلاق محیط زیست از منظر قرآن

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

پژوهشكده علوم محيطي

فلسفه محیط زیست از منظر قرآن

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

پژوهشكده علوم محيطي

جایگاه مطالعات قرآنی در پژوهشهای محیط زیست و اسلام

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

پژوهشكده علوم محيطي

راهکارهای قرآنی اسلامی برای حل بحران آب

دانشکده الهیات و ادیان

پژوهشکده اعجاز قرآن

پژوهشكده علوم محيطي

تاریخ محیط زیست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده الهیات و ادیان