مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

رهیافت‏های نوین ترویج و آموزش در انتقال یافته‏های نوین به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مطالعات اسنادی در مورد توسعه محیط زیست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشكده علوم محيطي

مطالعات اسنادی در مورد تخریب محیط زیست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشكده علوم محيطي

مطالعات اسنادی و نگرش سنجی در مورد آلودگی های محیط زیست: آب، هوا، خاک، جنگل

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشكده علوم محيطي

آینده مخاطرات زیست محیطی در ایران در شروع سده پانزدهم شمسی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ محیط زیست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده الهیات و ادیان

محیط زیست و رسانه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشکده فضای مجازی