مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از کودهای بیولوژیک و میکرو ارگانیسمهای تسریع کننده رشد بر کیفیت، حاصلخیزی و بهره وری اکوسیستمهای خاکهای کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تغییر کاربری زمین و تناوبهای زراعی جایگزین بر پویایی و میزان ذخایر کربن خاک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

کاربریهای اراضی مختلف در تثبیت کربن اتمسفر در خاک و ارائه راهکارهای بهینه تثبیت کربن به منظور کاهش اثرات تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

مدیریتهای زراعی و کودی مناسب در کاهش فرسایش خاک در خاکهای ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

افزایش راندمان مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی با تاکید بر روشهای نوین کشت محصول

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بهره‏وری، کارایی و خوپذیری رهیافت‏های مختلف کشاورزی (کشاورزی اکولوژیک، بیوتکنولوژی، ...) در ایران

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

اهمیت گیاهان دارویی در صادرات محصولات کشاورزی، سلامت جامعه و سازگاری نظام‏های کشاورزی ایران

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

بارگذاری مواد موثره گیاهان با خواص آنتی اکسیدانی در نانوحامل های دارویی زیست سازگار

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده علوم محیطی