مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از کودهای بیولوژیک و میکرو ارگانیسمهای تسریع کننده رشد بر کیفیت، حاصلخیزی و بهره وری اکوسیستمهای خاکهای کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تغییر کاربری زمین و تناوبهای زراعی جایگزین بر پویایی و میزان ذخایر کربن خاک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

کاربریهای اراضی مختلف در تثبیت کربن اتمسفر در خاک و ارائه راهکارهای بهینه تثبیت کربن به منظور کاهش اثرات تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

استفاده از داده های سنجش از دور در تلفیق با داده‌های محیطی در ارزیابی توان اکولوژیکی و باروری اکوسیستمهای طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

استفاده از میکروارگانیسمها و گیاهان با قابلیت پاک کنندگی محیط در زیست پالایی خاکهای آلوده

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

نقش تغییر اقلیم بر نرخ فرسایش خاک و ارائه راهکارهای مدیریتی بهینه در جهت کنترل و کم کردن آثار تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم زیستی

مدیریتهای زراعی و کودی مناسب در کاهش فرسایش خاک در خاکهای ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

استفاده از پسآب تصفیه فاضلاب در تولیدات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم شیمی و نفت

اطلس حاصلخیزی و کیفیت خاک در مقیاس استانی و کشوری و بررسی پتانسیل توان احیاء

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

اطلس آلودگیهای خاک در مقیاس استانی و کشوری

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

بروزرسانی و امکان سنجی قوانین و استانداردهای خاک کشور

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

افزایش راندمان مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی با تاکید بر روشهای نوین کشت محصول

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بانک اطلاعات خاک با تاکید بر پارامترهای تاثیر گذار در تولید

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

اثر سدسازی بر منابع آب، خاک، محیط زیست،کشاورزی و مهاجرت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

اثر تغییر کاربری اراضی بر اقلیم محلی، ویژگی‌های فیزیکوشمیایی خاک و پارمترهای زیست محیطی ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

توصیف و تشریح تخریب خاک در ایران با استفاده از اطلاعات محیط زیست در بعد بین المللی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

پیشگویی و مدل سازی عملکرد محصول، ذخیره نیتروژن و کربن خاک در شرایط تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشور و راهکارهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

بهره‏وری، کارایی و خوپذیری رهیافت‏های مختلف کشاورزی (کشاورزی اکولوژیک، بیوتکنولوژی، ...) در ایران

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

راهکارهای حفاظت و ارتقای موثر تنوع زیستی کشاورزی در ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

بررسی اثرات فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی پایدار ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

اهمیت گیاهان دارویی در صادرات محصولات کشاورزی، سلامت جامعه و سازگاری نظام‏های کشاورزی ایران

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

جایگاه کشاورزی شهری در ارتقای زیست‏محیطی اکوسیستم‏های شهری، سواد زیست‏محیطی شهروندان و امنیت غذایی

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارزیابی ریسک آفت کشهای مصرفی در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

بهینه‏سازی کاربرد سامانه‏های دورسنجی در تولید پایدار محصولات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده علوم زمین

بهره‏گیری از سامانه‏های شبیه‏سازی و دورسنجی در تعیین الگوی کشت بهینه در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

پهنه‏بندی اکولوژیک سامانه‏های کشاورزی با هدف بهینه‏سازی مصرف منابع و تولیدات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

رهیافت‏های نوین ترویج و آموزش در انتقال یافته‏های نوین به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ابعاد اکولوژیک، فنی و اجتماعی-اقتصادی تولیدات دامی در پایداری و امنیت غذایی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

تجمع حشره کشها در محصولات سبزی و صیفی

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده علوم زیستی

مدلسازی سرنوشت محیطی آفت کشهای مصرفی در اکوسیستمهای زراعی و باغی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده ریاضی

ارزیابی اکولوژیکی اکوسیستمهای آبی ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

انقراض تنوع زیستی در محیط های آبی و خشکی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تهدیدات انسانی بر کارایی و ساختار اکوسیستمهای آبی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی گیاهان، ماهیان، دوزیستان، خزندگان و پستانداران ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

آنالیز چشم انداز رودخانه ای رودخانه های ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ذخایر ماهیان رودخانه های ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

مدیریت جامع حوزه های رودخانه های کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

تعیین جریان زیست محیطی رودخانه های ایران با استفاده روشهای هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و ترکیبی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مدلسازی حوضه‌های آبریز با هدف تأمین نیازهای اکولوژی سیستم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده ریاضی

دانشکده فیزیک

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت منابع آب حوضه‌های آبریز کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت سازگاری با آن

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

احیاء رودخانه های ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مطالعه و شناسایی پارامترهای تغییرات زیست محیطی دریاچه درون مرزی شیرین و ارایه راهکارهایی در راستای احیاء آن

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ذخایر و تنوع ژنتیکی کشور با تاکید بر گونه­های اندمیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

گونه­های مهاجم و غیر بومی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

مطالعه زیستگاه­های حیات وحش در نقاط مختلف ایران و تعیین مطلوبیت زیستگاه با استفاده از مدل های ریاضی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

مطالعه رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌‌های جانوری در راستای ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستم­های مختلف کشور ایران

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

شناسایی و تهیه برنامه­های حفاظتی برای لکه‌های داغ تنوع زیستی ایران مانند نواحی اکوتون، نقاط تمرکز اندمیسم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

مطالعه روابط متقابل گونه‌های گیاهی و جانوری با یكدیگر و با محیط زیست جهت تهیه مدل‏های مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و بازرگانی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

ارزیابی راهبردی محیط زیست در بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و بازرگانی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

توان سرزمین برای کاربری های مختلف

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

ارزیابی ریسک اکولوژیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

ارزیابی ریسک مخاطرات طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

ارزیابی ریسک سلامت انسان

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

تدوین برنامه مدیریت محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده مدیریت و حسابداری

تدوین برنامه پایش محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

داتشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده فیزیک

ارزیابی و نقشه سازی خدمات اکوسیستمی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده فیزیک

آمایش سرزمین – اصول و روشها

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

آمایش سرزمین – پایش

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده فیزیک

برآورد رد پای اکولوژیکی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

ظرفیت محیطهای طبیعی، نیمه طبیعی و انسان ساخت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

برنامه ریزی سیمای سرزمین

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

اکولوژی سیمای سرزمین

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

آموزش محیط زیست برای گروههای مختلف هدف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آموزش و فرهنگ سازی در محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آموزشهای رسمی و غیر رسمی محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عوامل تاثیرگذار بر آموزشهای محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آموزشهای محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تدوین سند راهبردی آموزش محیط زیست در بخش کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

راهبردهای آموزش محیط زیست برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

شیوه ها و راهبردهای موثر آموزشی و ترویجی در توسعه نظام های زراعی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

محصولات ارگانیک برای کشاورزان خرده پا

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

رهیافت های آموزشی در راستای افزایش تعامل انسان و حیات وحش

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تدوین استانداردهای محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده فیزیک

ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

حسابداری محیط زیستی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهشكده علوم محيطي

حسابداری سبز

دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهشكده علوم محيطي

اقتصاد سبز در مقیاس ملی و بین المللی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

ابزارهای اقتصادی کنترل آلودگی های محیط زیست

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

مالیات سبز

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشكده علوم محيطي

کارآیی و اثربخشی قوانین محیط زیستی و خلاء های قانونی موجود

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

انتقال حق توسعه در محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشكده علوم محيطي

حفاظت منظر

دانشکده معماری

پژوهشكده علوم محيطي

حمایت منظر

دانشکده معماری

پژوهشكده علوم محيطي

استاندارد سازی شاخص های محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

برنامه ریزی و مدیریت بحران های محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

تهیه اطلس محیط زیستی در زمینه های مختلف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

ملاحظات پدافند غیر عامل در حوزه های تخصصی محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده فیزیک

ارزیابی چرخه حیات محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

راهکارهای عملیاتی برچسب های اکولوژیکی در نظام اقتصادی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

ارزیابی کیفیت محیط زیستی استانها با استفاده از شاخصهای ملی

پژوهشكده علوم محيطي

تدوین مدل مفهومی سامانه پایش محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

تدوین الگوهای مدیریت سبز برای سازمان ها

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده مدیریت و حسابداری

تدوین دستورالعملهای تخصصی برای صنایع مختلف

پژوهشكده علوم محيطي

تاثیر محیط زیستی تصفیه خانه فاضلاب بر منابع آب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

مدیریت کمی- کیفی منابع آب حوضه‌های آبریز کشور و استفاده از روشهای مدلسازی مناسب جهت کاهش عوارض ناشی از ورود آلاینده‌های کیفی به منابع آب سطحی و زیرزمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

مدلسازی و کمی‌سازی معیارهای ارزیابی پایداری زیست محیطی حوضه‌های آبریز کشور

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

بررسی نقش اثربخشی سیلاب­ها بر تعامل تغییرات ریخت­شناسی و زیستگاه­های رودخانه­ای

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

پاسخ اکولوژیک رودخانه به تغییرات مورفولوژیک ایجادشده در اثر پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

بررسی نقش سیلاب در تغییرات مورفولوژیکی بازه­های استخر و خیزاب در احیای زیستگاه­های رودخانه­های شنی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

تحلیل آماری تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ها

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

جانمایی و ابعاد بهینه روشهای توسعه کم اثر در احیای رودخانه های شهری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

شناخت و مدلسازی ناحیه تبادلی در بستر رودخانه ها به منظور حفظ آبزیان

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

اثرات زیست محیطی محل دفن و تخلیه زباله

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زمین

کاربرد لجن تصفیه خانه ها و تاثیرات آن بر خاک و منابع آب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

آلاینده های نوظهور

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

سنجش نگرش و تغییر آن در مورد منابع متنوع محیط زیست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

سنجش نگرش و تغییر در مورد چگونگی حفظ منابع متنوع محیط زیست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

مطالعات اسنادی در مورد توسعه محیط زیست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشكده علوم محيطي

مطالعات اسنادی در مورد تخریب محیط زیست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشكده علوم محيطي

مطالعات اسنادی و نگرش سنجی در مورد آلودگی های محیط زیست: آب، هوا، خاک، جنگل

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پژوهشكده علوم محيطي

استفاده از گیاهان آپارتمانی برای کاهش برخی آلودگیهای محیط زیست: هوا، امواج اینترنتی، نوری، صوتی، …

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گرایش به حفظ محیط زیست در ارتباط با چشم انداز زمان، تاب آوری، تصمیم گیری، سلامت روان، باورهای خودکارآمدی و .....

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

گرایش به ترمیم محیط زیست در ارتباط با چشم انداز زمان، تاب آوری، تصمیم گیری، سلامت روان، باورهای خودکارآمدی و ....

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

سنجش تاثیر رفتارهای آسیب زننده نظیر اعتیاد بر محیط زیست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

شناسایی و آسیب شناسی رفتارهای پرخاشگرانه فعالانه و منفعلانه بر محیط زیست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهش در جهت کاربردهای روانشناسی اجتماعی در پیشگیری از آسیب به محیط زیست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

مستند سازی در مورد چگونگی تعامل با افراد در جهت حمایت از حفظ محیط زیست

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

برنامه ریزی جهت تقدیم و تحویل نهال مناسب محیط زیست در دانشگاه توسط فارغ التحصیلان، کارکنان و ساتید بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهشكده علوم محيطي

تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از پسماندهای صنایع خمیر و کاغذ

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده علوم محیطی

استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی برای تولید مواد با ارزش افزوده بسیار زیاد

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده علوم محیطی

کاربرد نانوالیاف در حوزه کشاورزی (رهایش کنترل شده مواد شیمیایی کشاورزی، کودهای شیمیایی بدون بافت)

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده علوم محیطی

جایگزینی پلاستیک های زیست تخریب پذیر با محصولات بر پایه مواد پتروشیمی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

پژوهشکده علوم محیطی

تولید نانوذرات فلزی، اکسیدهای فلزی، غیرفلزی و کامپوزیت ها با استفاده از روش های دوستدار محیط زیست (سبز) و ارزیابی عملکرد آنها در صنایع مختلف

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

بارگذاری مواد موثره گیاهان با خواص آنتی اکسیدانی در نانوحامل های دارویی زیست سازگار

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده علوم محیطی

استفاده از لایه نازک و ذرات فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده های آلی و فلزات سنگین

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده فیزیک

پژوهشکده علوم محیطی

طراحی و ساخت مبدل های کاتالیست سه گانه برای حذف گازهای سمی از اگزوز خودرو

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

توسعه مدلهای فیزیکی و آماری برای آلاینده ها

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده ریاضی

استفاده از بیواندیکاتورها برای سنجش آلودگی هوا

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم زیستی

طراحی و ساخت فیلتر دوده

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

امکان سنجی کاشت گونه های سریع الرشد با آبهای غیر متعارف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پتانسیل احیای پوشش گیاهی معادن بهره برداری شده در مناطق مختلف اکولوژیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

بررسی و ارائه انواع گونه های کم آب خواه بمنظور مقابله با بیابان زایی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

سازگاری با تغییر اقلیم و مراحل دوران گذر در بخش منابع طبیعی کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

بررسی چالشهای اقتصادی-اجتماعی در اجرای برنامه سازگاری با تغییر اقلیم در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

بررسی سیلابهای شهری

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

علوم زمین