مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشور و راهکارهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

اثرات محیط زیستی انتقال آب بین حوضه ای

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

پژوهشكده علوم محيطي

تهدیدهای زیست محیطی و تأثیر آن بر الگوهای همگرایی در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

پژوهشكده علوم محيطي

بحران آب و هیدروپلیتیک در خاورمیانه

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

دانشکده حقوق

امنیت زیست محیطی و سازمان های بین‏المللی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

دانشکده حقوق

جهانی شدن و امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

پژوهشكده علوم محيطي

نسبت توسعه و محیط زیست پایدار در جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

پژوهشكده علوم محيطي

آینده مخاطرات زیست محیطی در ایران در شروع سده پانزدهم شمسی

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ایران و سازمانها و نهاد های بین المللی محیط زیستی

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

صلح و محیط زیست

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای

حفاظت از محیط زیست در درگیریهای مسلحانه

دانشکده حقوق

پژوهشکده مطالعات منطقه ای