مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

فناوری های نوظهور در پالایش و تصفیه محیط زیست

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشكده علوم محيطي

فناوری های نوظهور در سنجش و پایش محیط زیست

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشكده علوم محيطي

شناسایی آلاینده ها با استفاده ار تکنیک سنجش از دور و نزدیک

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تصفیه آبهای آلوده و گازهای سمی توسط پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تبدیل پسماندهای شهری، صنعتی و بیمارستانی به ترکیبات با ارزش و تولید برق با استفاده از فناوری پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

استفاده از فناوری پلاسما در تبدیل پسماند های نفتی و پتروشیمی به ترکیبات ارزشمند

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

گندزدایی آب و تصفیه پساب های دارویی با استفاده از فناوری پلاسما اتمسفری

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تیدیل آلاینده های گازی به ترکیبات بی خطر با استفاده از پلاسما اتمسفری

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

جذب آلاینده های جامد معلق در واحد های صنعتی با استفاده از جاذبهای پلاسمایی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

از بین بردن میکروارگانیسمها با استفاده از پلاسمای غیر حرارتی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

بارور نمودن ابرها

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

استریل هوای مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از فناوری پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تولید سلولهای خورشیدی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده برق