مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

مدلسازی و طراحی شبکه های انرژی

مدیریت

علوم ریاضی

برق

مکانیک و انرژی

برنامه ریزی و بهینه سازی توسعه سبد انرژی کشور

مدیریت

علوم ریاضی

اقتصاد

برق

مکانیک و انرژی

امنیت انرژی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

اقتصاد

مدیریت پایدار انرژی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

راهبردها و سیاست های انرژی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

آینده پژوهی در صنعت انرژی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

علوم زمین

علوم ریاضی

مدیریت بهینه مصرف انرژی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

کامپیوتر

مدیریت توزیع جغرافیای انرژی

مدیریت

برق

علوم زمین

مکانیک و انرژی

شبکه های هوشمند و مدیریت انرژی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

علوم ریاضی

مدیریت یکپارچه چرخه آب، غذا و انرژی و محیط زیست

مدیریت

علوم محیطی

مکانیک و انرژی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

فرهنگ‌سازی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی

مدیریت

مکانیک و انرژی

برق

روانشناسی

علوم تربیتی

منابع انرژی و جغرافیای انرژی در ایران

مدیریت

علوم زمین

زمین شناسی

قیمت گذاری منابع انرژی (نفت خام، زغال سنگ و...)

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

قیمت گذاری حامل های انرژی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مهندسی آب

مدلهای تولید و عرضه انرژی بر مبنای قیمتهای آزاد در بورس انرژی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مکانیک و انرژی

استتقرار نظام های پروانه صلاحيت حرفه­اي

مدیریت

حقوق

انرژی و برنامه های میان مدت (توسعه) و بلند مدت ( چشم نداز افق 1404 )

مدیریت

مکانیک و انرژی

برق

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

حمایت از بخش خصوصي براي توسعه تجارت منطقه اي برق با توجه به بازارهاي هدف و متناسب با ارزش افزوده ملي

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

فناوری بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان ها

مدیریت

علوم ریاضی

برق

مکانیک انرژی

معماری

مصرف بهینه انرژی و بررسی قابلیت جایگزینی انواع انرژی به روش ممیزی انرژی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مکانیک و انرژی

بهره‌برداری بهینه از انرژی‌های موجود و دستیابی به ترکیب بهینه انواع انرژی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مکانیک و انرژی

تدوین استراتژی مصرف انرژی در یک برنامه بلند مدت

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مکانیک و انرژی

برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای پروژه‌های انرژی

مدیریت

علوم تربیتی

برق

مکانیک و انرژی

تهدیدها فرصت های تشکیل اپک گازی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

مکانیک و انرژی

حقوق