مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

روش های نوین ذخیره سازی انرژی

برق

شیمی

فیزیک

مکانیک و انرژی

سیاست‌گذاری شبکه‌های هوشمند در افق 20 ساله

برق

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

بازیافت انرژی و کاهش تلفات شبکه

برق

مکانیک و انرژی

توسعه راهکارهای مدیریتی برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه انرژی

برق

مدیریت

مکانیک و انرژی

سیستم های پسیو در ساختمانها جهت صرفه جویی انرژی

برق

مکانیک و انرژی

معماری

پتانسیل های اقتصادی در تولید و صرفه جویی انرژی

برق

مکانیک و انرژی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

بهره­وری انرژی در بخش هاي مختلف اقتصادي

برق

علوم اقتصادی و سیاسی

مکانیک و انرژی

علوم ریاضی

مقررات و استاندار های مصرف انرژی در کالاهای مصرف کننده از حامل ها

برق

مکانیک و انرژی

مدیریت

حقوق

چشم انداز توام عرضه و تقاضاي انرژي

برق

مکانیک و انرژی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

بسترسازي، حمایت و جلب مشاركت بخش غيردولتي براي توسعة انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

برق

مکانیک و انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

برق

حقوق

علوم ریاضی

علوم اقتصادی و سیاسی

برقراري مناسبات قابل اتكا و شفاف در هزینه هاي سوخت و محيط زیست براي توليد برق صادراتي

برق

علوم اقتصادی و سیاسی

حقوق

علوم محیطی

سیستمهای ترکیبی تولید همزمان برق، حرارت (سرما) و تولید آب شیرین

برق

مکانیک و انرژی

تولید برق یا حرارت یا سرما یا آب با استفاده از انرژی خورشیدی

برق

مکانیک و انرژی

تولید برق با استفاده از انرژی های امواج

برق

مکانیک و انرژی

فناوری های نوین

علوم محیطی

تولید برق با استفاده از انرژی های آبی کوچک

برق

مکانیک و انرژی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

تولید برق با استفاده از انرژی باد

برق

مکانیک و انرژی

علوم زمین

تولید برق با استفاده از ذخیره سازی انرژی

برق

مکانیک و انرژی

علوم زمین

فیزیک

شیمی

تولید برق با استفاده از انرژی جزر ومد

برق

مکانیک و انرژی

فناوری های نوین

علوم زمین

گرمایش و تولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی

برق

مکانیک و انرژی

علوم زمین

تولید برق با استفاده از انرژی هیدروژن و پیل سوختی

برق

مکانیک و انرژی

فناوری های نوین

شیمی

تولید برق یا حرارت با استفاده از انرژی زیست توده

برق

مکانیک و انرژی

شیمی

چالش های فنی و اقتصادی اتصال مولدهای انرژی نو و تجدیدپذیربه شبکه سراسری

برق

علوم اقتصادی و سیاسی

مکانیک و انرژی

مدیریت

علوم ریاضی

برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در کنار منابع انرژی تجدیدپذیر

برق

مدیریت

علوم ریاضی

برنامه ریزی منابع انرژی تجدیدپذیر در کنار تولید متمرکز

برق

مدیریت

تولید برق و حرارت با استفاده از سیستم های هیبرید تجدیدپذیر

برق

مکانیک و انرژی

پتانسیل های انرژی های نو و تجدیدپذیردر کشور و جهان

برق

مکانیک و انرژی

علوم زمین

توسعه دانش فنی تولید سلولهاي خورشيدي

برق

فیزیک

شیمی

توسعه دانش فنی توربين بادي قدرت کم جهت سیمتهای تولید پراکنده

برق

مکانیک و انرژی

توسعه دانش فنی توربين بادي قدرت بالا

برق

مکانیک و انرژی

سوآپ برقی با کشورهای همسایه

برق

حقوق

مدیریت

اقتصاد

توسعه روش های اندازه گیری در زمان تولید

برق

مکانیک و انرژی

توسعه دانش فنی الکتروموتورها ، پمپ ها و ترانسفورماتورهای پربازده و کم مصرف

برق

مکانیک و انرژی

توسعه دانش فنی رله های حفاظتی سیستم های انرژی

برق

کامپیوتر

مکانیک و انرژی

توسعه دانش فنی و فناوریهای ذخیره ساز انرژی مانند باتري های ليتيومي و آلكالاين

برق

شیمی

فناوری های نوین

مکانیک و انرژی

افزایش کارایی نیروگاهها در تولید انرژی

برق

مکانیک و انرژی

فیزیک

روش های نوین در سیستم مدیریت انرژی و پاسخگویی بار

برق

علوم ریاضی

مدیریت

سیستم های مدیریت توان (PMS) مولدهای پراکنده ترکیببی با ادوات ذخیره ساز و خودروها الکتریکی

برق

مکانیک و انرژی

کامپیوتر

خانه های هوشمند انرژی

برق

مکانیک و انرژی

معماری

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

سیستم های اندازه گیری انرژی هوشمند

برق

کامپیوتر

تعامل سیستم حمل و نقل شهری با شبکه های هوشمند انرژی

برق

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدیریت

نسل های نوین سیستم های هوشمند انرژی ساختمان (BMS) و اجرا درساختمان های موجود

برق

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

معماری

کامپیوتر

روش های نوین تهویه مطبوع در مناطق کشوردر جهت کاهش مصرف انرژی

برق

مکانیک و انرژی

فناوری نوین

روش های نوین در جهت کاهش مصرف انرژی در بخش روشنایی کشور

برق

مدیریت

علوم تریتی

روانشناسی

کاربرد سیستم های ممیزی آنلاین انرژی Monitoring & Targeting در صنعت

برق

مکانیک و انرژی

کامپیوتر

شبکه های توزیع هوشمند انرژی

برق

کامپیوتر

برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع تولید پراکنده با هدف بهینه سازی انرژی

برق

مکانیک و انرژی

مدیریت

تعمیرات، نگهداری، مطالعات بهینه سازی و بهره برداری از واحدهای نیروگاهی (گازی، بخاری و سیکل ترکیبی) و اصلاح روشها و فرآیندها

برق

مکانیک و انرژی

خوردگی و تعیین عمر باقیمانده تجهیزات و قطعات نیروگاهی با هدف افزایش راندمان و تولید بیشتر

برق

مکانیک و انرژی

شیمی

تولید پراکنده برای تولید برق

برق

مکانیک و انرژی

کنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال انرژی

برق

کامپیوتر

کاهش تلفات، قابلیت اطمینان، امنیت در سیستم های انتقال انرژی

برق

مدیریت

برنامه ریزی بلند مدت در سیستم های انتقال انرژی

برق

مکانیک و انرژی

علوم ریاضی

شبکه های هوشمند در سیستم های انتقال انرژی

برق

کامپیوتر

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف زندگی و صنعت

برق

مکانیک و انرژی

مدیریت

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

نیروگاه های سوخت فسیلی به همراه ذخیره سازهای انرژی

برق

مکانیک و انرژی

شیمی

بهره گیری از پیمان های موچود جهانی درتدوین و ارتقای وضعیت نیروگاههای کشور و اعمال مکانیزمهای تشویقی در این زمینه

برق

مدیریت

حقوق

توسعه فناوری عیب یابی خودکار در شبکه های هوشمند انرژی

برق

کامپیوتر

پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف انرژی

برق

مکانیک و انرژی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی