مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

انرژی در تجارت بین الملل

حقوق

مدیریت

علوم اقتصادی

مکانیک و انرژی

سوآپ نفتی و گازی با کشورهای همسایه

حقوق

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

مکانیک و انرژی