مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

تکنولوژی خودروهای پیل سوختی

شیمی

مکانیک و انرژی

فناوری های نوین

برق

توسعه ذخیره‌سازهای هیدروژنی با کارکرد در دمای اتاق

شیمی

فیزیک

فناوری های نوین

مکانیک و انرژی

ذخیره سازهای انرژی مکمل انرژی های تجدید پذیر

شیمی

فیزیک

مکانیک و انرژی

برق

فناوری های نوین

شیرین سازی و تصفیه آب با استفاده از انرژی های تجدید پذیر

شیمی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مکانیک و انرژی

برق

توسعه فناوری فرآورش نفت و گاز

شیمی

علوم زمین

راهکارها و فناوریها در واحدهای بهره‌برداری، نمک‌زدایی‌ها، NGL ها

شیمی

علوم زمین

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

فناوری تصفیه پذیری آبهای همراه نفت

شیمی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

علوم زمین

فناوری خوردگی و پوشش‌ها در سیستم های تولید وانتقال انرژی

شیمی

مکانیک و انرژی

فیزیک

مطالعه روشهای تصفیه پسابهای صنعتی نیروگاههادر تطابق با استانداردهای جدید زیست محیطی

شیمی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

علوم محیطی