مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

مدل های کلان تقاضای انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

مکانیک و انرژی

علوم ریاضی

تقاضای حامل هاي انرژي در بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

مهندسی مکانیک

شدت مصرف انرژي دربخش هاي اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

برق

مکانیک و انرژی

اقتصاد انرژی در سیاست‌های کلان کشور

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

مکانیک و انرژی

برق

نقش مناطق آزاد در رونق بخشیدن بر اقتصاد انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

امنیت انرژی در توسعه اقتصادی پایدار

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

قاچاق انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

حقوق

مکانیک و انرژی

توسعه انرژی در اشتغال زایی

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

جایگاه انرژی در اقتصاد مقاومتی

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مکانیک و انرژی

مدیریت

بررسی اقتصادی روشهای بهره برداری از منابع شیل گازی و نفتی

علوم اقتصادی و سیاسی

علوم زمین

شیمی

اهمیت تولید صیانتی نفت خام در تضمین درآمدهای نفتی

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

شیمی

علوم زمین

روشهای زیستی کارآمد و اقتصادی برای تولید بیودیزل

علوم اقتصادی و سیاسی

مکانیک و انرژی

پدافند غیرعامل در حوزه نفت و انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

شیمی

مدیریت

مکانیک و انرژی

برق

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

شاخص های اقتصادی تعیین سهم صنایع مختلف در تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

مدیریت

بورس انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مکانیک و انرژی

علوم الهیات