مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

فناوری های انرژی و علوم انسانی

علوم انسانی

مدیریت

برق

مکانیک . انرژی

رواشناسی