مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

جلب مشاركت مردم براي حمایت از توليد برق از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

علوم تربیتی

مدیریت

علوم اقتصادی و سیاسی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

افزایش میزان بهره‌وری انرژی و بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی

علوم تربیتی

روانشناسی

مدیریت

علوم الهیات

آموزش و تأمین نیروی انسانی ماهر در بخش انرژی

علوم تربیتی

مدیریت

روانشناسی

مکانیک و انرژی