مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

بهینه‌سازی و توسعه راهکارهای جدید در مدیریت منابع انرژی

علوم ریاضی

برق

مدیریت

علوم مجیطی

مکانیک و انرژی

توابع عرضه انرژی

علوم ریاضی

مکانیک و انرژی

برق

مدیریت

مهندسی آب

مدل های نوین بازار انرژی

علوم ریاضی

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

توسعه روش های تحلیلی - عددی و تفسیر داده های کوتاه مدت (چاه آزمایی) و طولانی مدت تولید از چاه های نفت و گاز

علوم ریاضی

علوم زمین

مدیریت

توسعه الگوریتم های تطابق تاریخچه تولید

علوم ریاضی

علوم زمین

مدیریت