مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

پتانسیل های انرژی در اکوسیستم ایران

علوم زمین

علوم محیطی

شیرین سازی آب شور با استفاده از انرژی زمین گرمایی در مناطق کویری

علوم زمین

شیمی

اقتصاد

پتانسیل سنجی اقلیم های مختلف کشور برای منابع انرژی تجدیدپذیر

علوم زمین

علوم زمین

مدل های جدید ارزیابی یکپارچه فنی و اقتصادی فعالیت های اکتشاف منابع انرژی

علوم زمین

علوم اقتصادی و سیاسی

توسعه دانش فنی طراحی و ساخت ابزارهای اساسی فعالیت های اکتشافی منابع انرژی

علوم زمین

مکانیک و انرژی

راهکارهای علمی برای حل مشکلات عملیات تولید منابع انرژی از دیدگاه علوم زمین

علوم زمین

عملکرد مخازن گاز میعانی در مقابل تخلیه فشار و بازگردانی گاز خشک

علوم زمین

شیمی

مکانیک و انرژی

فرآیند انحلال گاز در نفت مخازن

علوم زمین

شیمی

مکانیک و انرژی

توسعه فناوری چاه‌ها

علوم زمین

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

شیمی

عرضه و تأمین تخصص‌ها و فناوری در حفاری، عملیات چاه های اکتشافی، تولید و تزریقی و همچنین توسعه عملیات تولید از میدان های نفتی و گازی

علوم زمین

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مکانیک و انرژی

فناوری های چاه و میدان های هوشمند

علوم زمین

شیمی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

دستیابی به فناوری نفتهای بسیار سنگین

علوم زمین

شیمی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدیریت ضایعات فناوری فرآورش نفتهای بسیار سنگین

علوم زمین

شیمی

توسعه فناوری‌های تولید و انتقال نفت و گاز

علوم زمین

شیمی

مدیریت

مکانیک و انرژی

پژوهش در روشهای کاهش افت فشار در خطوط انتقال نفت

علوم زمین

فیزیک

مکانیک و انرژی

بهینه سازی تولید از میدانهای جدید و میدانهای در حال تولید

علوم زمین

شیمی

علوم ریاضی

مدیریت

توسعه توانایی‌های فنی برای استخراج از مخازن کربناتی، ارزیابی اهداف و تعیین مشخصات مخازن حفاری

علوم زمین

شیمی

مکانیک و انرژی

تهیه نقشه شیل گازی و نفتی شور

علوم زمین

شیمی

روشهای اولویت گذاری در برداشت از مخازن نفتی و گازی مشترک

علوم زمین

شیمی

حقوق