مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

مطالعات محیط زیستی انرژی های نو و تجدیدپذیر

علوم زیستی

برق

علوم محیطی

مکانیک و انرژی

تدوین آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای HSE

علوم زیستی

علوم محیطی

حقوق

محیط زیست در عملیات حفاری

علوم زیستی

علوم محیطی

شیمی