مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

توسعه راهکاری های کاهش آلودگی منابع هیدروکربوری

علوم محیطی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

شیمی

مکانیک و انرژی

انرژی و محیط زیست

علوم محیطی

علوم زیستی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست