مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

فناوری نوین در تولید و انتقال انرژی

فناوری نوین

مکانیک و انرژی