مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

توسعه کاتالیست های فناوری نانو برای تبدیل دی اکسید کربن به بیودیزل

فیزیک

شیمی

عایق ها و کاربرد آن ها در بخش انرژی

فیزیک

شیمی

برق