مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

تولید و توسعه نرم‌افزارهای تخصصی با کاربردهای موردنیاز در صنعت انرژی

کامپیوتر

علوم زمین

مکانیک و انرژی

نرم افزارهای مراکز کنترل و مدیریت سیستم های تولید و انتقال انرژی

کامپیوتر

برق

مکانیک و انرژی