مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

بهینه سازی سیستمهای انرژی

مکانیک و انرژی

برق

علوم ریاضی

شیمی

فناوری های نوین در سیستم های انرژی(همچون نانوذرات، توربوماشین ها...)

مکانیک و انرژی

فیزیک

فناوری های نوین

شیمی

روش های بهبود عملکرد سیستم های تبدیل انرژی

مکانیک و انرژی

فیزیک

علوم ریاضی

انتقال سیالات در سیستمهای انرژی جهت کاهش مصرف انرژی

مکانیک و انرژی

فیزیک

مدیریت سمت تقاضای انرژی جهت بهبود الگوی مصرف انرژی

مکانیک و انرژی

مدیریت

تدوین برنامة جامع انرژي كشور

مکانیک و انرژی

علوم اقتصادی و سیاسی

برق

مدیریت

ارتقاء توانمندي تولید انرژی با استفاده از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

مکانیک و انرژی

برق

تدوین دانش فنی به منظور بومی سازی سیستمهای تبدیل انرژی های تجدیدپذیر

مکانیک و انرژی

مدیریت

توسعه دانش فنی آب شیرین کن های خورشيدي

مکانیک و انرژی

فناوری های نوین

برق

فیزیک

توسعه دانش فنی خشك كن خورشيدي هيبريدي

مکانیک و انرژی

برق

فیزیک

توسعه دانش فنی سیستمهای سرمایش و گرمایش خورشیدی

مکانیک و انرژی

معماری

علوم زمین

توسعه فناوری های اکتشاف منابع انرژی

مکانیک و انرژی

علوم زمین

شیمی

کاهش ریسک اکتشاف و عملیات اعم از خشکی و دریا

مکانیک و انرژی

علوم زمین

توسعه فناوری های ازدیاد برداشت

مکانیک و انرژی

علوم زمین

شیمی

مطالعات جامع فنی و اقتصادی اجرای طرح های ازدیاد برداشت

مکانیک و انرژی

علوم زمین

علوم اقتصادی و سیاسی

مکانیزمهای مختلف تولیدی و همچنین مکانیزم قالب تولید از مخازن کشور جهت مطالعه و پیشنهاد بهترین روش های ازدیاد برداشت

مکانیک و انرژی

علوم زمین

شیمی

فناوری نوین تولید انرژی

مکانیک و انرژی

فناوری های نوین

بررسی روش‌های بازیافت تلفات حرارتی برج فلر

مکانیک و انرژی

فیزیک

شیمی

مدیریت

استقرار سامانه‌های همزمان برق، حرارت و سرما برای بهره‌گیری از گازهای ترش میادین نفتی

مکانیک و انرژی

فیزیک

برق

مدیریت

توسعه جاذبه های فناوری نانو گازهای آلاینده در خروجی نیروگاه های زغالی

مکانیک و انرژی

شیمی

فیزیک

توسعه دانش فنی مولدهاي هم زمان برق و گرما

مکانیک و انرژی

برق

فیزیک

پتانسیل تولید برق و انرژی از طریق بازیافت حرارت در صنایع کشور

مکانیک و انرژی

برق

مدیریت

روشهای افزایش راندمان نیروگاه های تولید برق (تکنولوژی های به روز، تجهیزات، استفاده از هیت پایپ و.. )

مکانیک و انرژی

شیمی

فیزیک

خودروهای برقی و هیبریدی

مکانیک و انرژی

برق

فیزیک

شیمی

بیو انرژی

مکانیک و انرژی

برق

شیمی