مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

تولید برق و تصفیه همزمان فاضلاب با استفاده از فناوری تجدیدپذیر

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

برق

مکانیک و انرژی

دفع فاضلاب و زباله‌های صنعتی به کمک منابع انرژی تجدیدپذیر

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

شیمی

برق

روشهای پیشگیری از رسوبات آسفالتین در چاه ،لوله ها، تفکیک گرها و پمپ ها

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

علوم زمین

شیمی

مدل های کاربردی جهت افزایش ایمنی عملیات حفاری و سرویس چاه

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

علوم زمین

شیمی

توسعه فناوری مغزه گیری ، آزمایشات مغزه ، ساخت لوله مغزی سیار (Coiled tubing) و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مغزه ( متداول و خاص)

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

علوم زمین

مکانیک و انرژی

بهینه سازی تأسیسات مدیریت آبهای همراه در استخراج نفت و گاز

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

شیمی

مدیریت