مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

جایگاه ایران در توسعه انرژی هسته ای

هسته ای

فیزیک

اقتصاد سیاسی انرژی هسته ای

هسته ای

علوم اقتصادی و سیاسی

مزایا و مشکلات بهره مندی از انرژی هسته ای

هسته ای

برق

مدیریت

توسعه دانش فنی فعالیتهای مرتبط با اکتشاف و استخراج معادن اورانیوم و توریم

هسته ای

علوم زمین

توسعه دانش فنی فعالیتهای مرتبط با تولید سوخت نیروگاههای هسته ای

هسته ای

علوم زمین

مطالعه تکنولوژیهای مختلف نیروگاههای برق اتمی اعم از تجهیزات اصلی و کمکی

هسته ای

برق

تدوین و توسعه استانداردهای مرتبط با نیروگاههای برق اتمی

هسته ای

برق

حقوق

استفاده از نیروگاههای هسته ای جهت تولید آب شیرین یا گرمایش و سرمایش متمرکز منطقه ای

هسته ای

فناوری های نوین

شیمی