مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار2

توسعه دانش فنی سیستمهای سرمایش و گرمایش خورشیدی

مکانیک و انرژی

معماری

علوم زمین

سیستم های پسیو در ساختمانها جهت صرفه جویی انرژی

برق

مکانیک و انرژی

معماری