مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

نقش مفاهیم انگیزشی در قرآن

مقایسه مفاهیم انگیزشی در قرآن و کتب آسمانی دیگر

تاثیر قرآن بر روی بهبود مهارت‌های اجرایی، هدف‌گذاری و کاهش خطا

مقایسه استدلال قیاسی در انسان و قرآن

مدلسازی شبکه معنایی قرآن

جمع‌آوری اشارات قرآنی مرتبط با ذهن انسان