مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

نظریه های مربوط به تبیین و شناخت آگاهی

درک معنا از طریق نحو (syntax)

تشکیل مفاهیم و معانی در ذهن انسان

یادگیری و حافظه در انسان و حیوان

نظریه های فلسفی بینایی به عنوان یکی از مهم ترین منابع شناختی انسان

ماهیت ادراک

تجربه های ادراکی انسانبه منزله بازنمایی جهان خارج

حالت های ذهنی انسان دارای کیفیت ویژه (qualia)

نظریه ی کارکردگرایی در تبیین چیستی ذهن

مفاهیم و نظریه های شناخت مقید به بدن (بدن مندی)

تخیل و و ویژگی های شناختی آن

اشتراکات و تفاوت های شناختی انسان و سایر جانوران هوشمند

چگونگی اسناد حالات ذهنی انسان به جهان خارج

نقش ساختار عصب شناختی انسان در شکل گیری و کسب مفاهیم اخلاقی