مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی توجه بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر توجه در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی

نقش توجه بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی هیجان بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر روی هیجان در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی

نقش هیجان بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی کنترل شناختی ـ اجرایی بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر کنترل شناختی ـ اجرایی در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی

نقش کنترل شناختی ـ اجرایی بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

شناسایی کارکردهای شناختی در خانواده‌های دو زبانه

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی زبان بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

نقش زبان بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر زبان در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی یادگیری و حافظه بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر یادگیری و حافظه در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی

نقش یادگیری و حافظه بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

مولفه‌های شناختی موثر بر ارتباطات اجتماعی و بهبود آن

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر کارکرد اجتماعی در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی

نقش کارکرد اجتماعی بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی کارکرد اجتماعی بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

تاثیر اعضای دارای اختلالات شناختی انگیزش بر روابط داخلی خانواده (شرایط کلی خانواده)

نقش انگیزش بر روی الگوهای بدکارکردی شناختی نظیر خودکشی، اعتیاد و ...

تاثیر الگوهای مختلف والدگری بر انگیزش در افراد سالم و افراد دارای اختلال شناختی