مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ارتباط کنش با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی کارکرد شناختی کنش برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود کارکرد شناختی کنش

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت کنش

ارتباط توجه با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی توجه برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود توجه

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت توجه

ارتباط هیجان با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی هیجان برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود هیجان

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت هیجان

ارتباط کنترل شناختی ـ اجرایی با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی کنترل شناختی ـ اجرایی برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود کنترل شناختی ـ اجرایی

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت کنترل شناختی ـ اجرایی

ارتباط یادگیری و حافظه با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی یادگیری و حافظه برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود یادگیری و حافظه

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت یادگیری و حافظه

تاثیر تصور حرکتی بر موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

ارتباط ادراک با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی تقویت و بهبود ادراک برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود ادراک

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت ادراک

ارتباط استدلال و تصمیم‌گیری با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی استدلال و تصمیم‌گیری برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود استدلال و تصمیم‌گیری

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت استدلال و تصمیم‌گیری

ارتباط کارکرد اجتماعی با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی کارکرد اجتماعی برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود کارکرد اجتماعی

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت کارکرد اجتماعی

ارتباط انگیزش با موفقیت ورزشکاران حرفه‌ای

طراحی بسته‌های آموزشی انگیزش برای ورزشکاران حرفه‌ای

نقش حوزه‌های مختلف ورزشی در بهبود انگیزش

توسعه پلن‌های ورزشی برای تعویق پسرفت انگیزش