مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی توجه در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی توجه در سازمان‌ها

تقویت توجه در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش توجه

مختصات کنش‌های توجه در حسابداری و مدیریت کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (توجه) در طراحی محیط کار

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی هیجان در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی هیجان در سازمان‌ها

تقویت هیجان در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش هیجان

مختصات کنش‌های هیجانی در مدیریت و حسابداری کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (هیجان) در طراحی محیط کار

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی کنترل شناختی ـ اجرایی در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی کنترل شناختی ـ اجرایی در سازمان‌ها

تقویت کنترل شناختی ـ اجرایی در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش کنترل شناختی ـ اجرایی

مختصات کنش‌های اجرایی و کنترل شناختی در حسابداری و مدیریت کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (کنترل شناختی ـ اجرایی) در طراحی محیط کار

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی یادگیری و حافظه در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی یادگیری و حافظه در سازمان‌ها

تقویت یادگیری و حافظه در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش یادگیری و حافظه

مختصات کنش‌‌های حافظه و یادگیری در حسابداری و مدیریت کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (یادگیری و حافظه) در طراحی محیط کار

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی استدلال و تصمیم‌گیری در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی استدلال و تصمیم‌گیری در سازمان‌ها

تقویت استدلال و تصمیم‌گیری در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش استدلال و تصمیم‌گیری

مختصات کنش‌های استدلال و تصمیم گیری در حسابداری و مدیریت کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (استدلال و تصمیم‌گیری) در طراحی محیط کار

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی کارکرد اجتماعی در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی کارکرد اجتماعی در سازمان‌ها

تقویت کارکرد اجتماعی در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش شناختی کارکرد اجتماعی

ویژگی‌های کنش‌ها و شناخت اجتماعی در حسابداری و مدیریت کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (کارکرد اجتماعی) در طراحی محیط کار

طراحی ابزارهای سنجش و ارزیابی انگیزش در مدیران و کارمندان

بومی‌سازی ابزارهای سنجش و ارزیابی انگیزش در سازمان‌ها

تقویت انگیزش در مدیران و کارمندان به منظور مدیریت در شرایط بحرانی

ایجاد پروفایل‌های شناختی با تاکید بر نقش انگیزش

ویژگی‌های کنش‌ها و شناخت اجتماعی در حسابداری و مدیریت کارآمد

نقش فاکتورهای انسانی (انگیزش) در طراحی محیط کار