مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

بازتعریف مفهوم کنش در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات مرتبط با کارکرد کنش در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی کنش‌های انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری کنش ها

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی کنش انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به کنش در انسان

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردهای کنشی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد کنش در انسان

بازتعریف مفهوم توجه در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات توجه در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی توجه های انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری توجه

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی توجه انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به توجه در انسان

شناسایی مولفه های انواع توجه با رویکرد رشدی نگر

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردهای توجهی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد توجه در انسان

بازتعریف مفهوم هیجان در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات هیجان در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی هیجانهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری عملکردهای هیجانی

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکرد هیجان انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به هیجان در انسان

شناسایی مولفه های هیجانات با رویکرد رشدی نگر

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردهای هیجانی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد هیجان در انسان

بازتعریف مفهوم کنترل شناختی ـ اجرایی در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات کنترل شناختی ـ اجرایی در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی کنترل شناختی ـ اجراییهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری کنترل شناختی ـ اجرایی

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی کنترل شناختی ـ اجرایی انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به کنترل شناختی ـ اجرایی در انسان

شناسایی مولفه‌های موثر بر کنش‌های اجرایی در طول رشد

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردهای کنترل شناختی ـ اجرایی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد کنترل شناختی ـ اجرایی در انسان

بازتعریف مفهوم زبان در کارکردهای شناختی انسان

المان‌های مرتبط با یادگیری زبان دوم یا افراد دوزبانه (شناسایی و مقایسه)

اختلالات زبان در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی زبانهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری مهارتهای زبانی

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی زبان انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به زبان در انسان

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردهای زبانی

فرآیند تحول زبان پارسی در کودکان

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد زبان در انسان

بازتعریف مفهوم یادگیری و حافظه در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات یادگیری و حافظه در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی یادگیری و حافظه های انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری عملکردهای یادگیری و حافظه

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی یادگیری و حافظه انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به یادگیری و حافظه در انسان

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردی یادگیری و حافظه

شناسایی مولفه های اقسام یادگیری و حافظه در طول رشد

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد یادگیری و حافظه در انسان

بازتعریف مفهوم ادراک در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات ادراک در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی ادراکهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری کنش های اداراکی

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی ادراک انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به ادراک در انسان

شناسایی مولفه های انواع ادراکها در طول رشد

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردی ادراکی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد ادراک در انسان

بازتعریف مفهوم استدلال و تصمیم‌گیری در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات استدلال و تصمیم‌گیری در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی استدلال و تصمیم‌گیریهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری استدلال و تصمیم‌گیری

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی استدلال و تصمیم‌گیری انسانی

شناسایی مولفه های استدلال و تصمیم گیری در طول رشد

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به استدلال و تصمیم‌گیری در انسان

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردی استدلال و تصمیم‌گیریی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد استدلال و تصمیم‌گیری در انسان

بازتعریف مفهوم کارکرد اجتماعی در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات کارکرد اجتماعی در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی کارکرد اجتماعیهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری کارکردها و شناخت اجتماعی

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی کارکرد اجتماعی انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به کارکرد اجتماعی در انسان

شناسایی مولفه های عملکردها و شناخت اجتماعی در طول رشد

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردی کارکرد اجتماعی

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد کارکرد اجتماعی در انسان

بازتعریف مفهوم انگیزش در کارکردهای شناختی انسان

اختلالات انگیزش در انسان

مطالعات رشدی و عصب‌ تحولی انگیزشهای انسانی به منظور تعیین پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها

طراحی تست‌ها و ابزارهایی برای غربالگری انگیزه ها

بومی‌سازی تست‌ها و استانداردهای غربالگری در حوزه کارکردی انگیزش انسانی

توسعه پلن‌های توانبخشی اختلالات مربوط به انگیزش در انسان

توسعه پلن‌های تقویتی مربوط به کارکردی انگیزشی

شناسایی مولفه های شناختی انگیزش / انگیزه های رفتاری در طول رشد

استفاده از فضاهای واقعیت مجازی برای بازتوانی کارکرد انگیزش در انسان