مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

درک رفتار مصرف‌کننده با توجه به نقش هیجان در انسان

شناسایی سوگیری‌های هیجانی در انسان

اثر رسانه در تبلیغات با توجه به نقش کارکردهای هیجانی

اصول مذاکره باتوجه به نقش هیجان و نقش زبان بیانی و زبان بدن در مذاکرات

شناسایی و شکل‌دهی به نگرش‌ها، باورها و عوامل تاثیرگذار در ایجاد جوامع براساس کارکردهای هیجانی

اصول مذاکره با توجه بر نقش کنترل شناختی ـ اجرایی و نقش زبان بیانی و زبان بدن در مذاکرات

درک رفتار مصرف‌کننده با توجه به کنترل شناختی ـ اجرایی

درک رفتار مصرف‌کننده با توجه به نقش ادراک در انسان

شناسایی سوگیری‌های شناختی ادراک در انسان

اثر رسانه در تبلیغات با توجه به نقش کارکردهای ادراکی

شناسایی و شکل‌دهی به نگرش‌ها، باورها و عوامل تاثیرگذار در ایجاد جوامع براساس ادراک در انسان

درک رفتار مصرف‌کننده با توجه به نقش استدلال و تصمیم‌گیری در انسان

تقویت و بهبود کارکردهای شناختی موثر (استدلال، تصمیم‌گیری، طرح‌ریزی و ...) در روابط دیپلماتیک

شناسایی سوگیری‌های شناختی استدلال و تصمیم‌گیری در انسان

مدل‌سازی تصمیم‌گیری اقتصادی در ایرانیان در مقایسه با سایرین

مولفه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی

اثر رسانه در تبلیغات با توجه به نقش استدلال و تصمیم‌گیری در انسان

شناسایی سوگیری‌های شناختی مبتنی بر کارکرد اجتماعی در انسان

اثر رسانه در تبلیغات با توجه به شناخت اجتماعی

شناسایی و شکل‌دهی به نگرش‌ها، باورها و عوامل تاثیرگذار در ایجاد جوامع براساس شناخت اجتماعی