مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

مدلسازی مبتی بر سیستم‌های دینامیکی هیجان

مدلسازی مبتنی بر فیزیک آماری هیجان

مدلسازی مبتنی بر سیستم‌های پیچیده هیجان

مدلسازی مبتی بر سیستم‌های دینامیکی کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی مبتنی بر فیزیک آماری کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی مبتنی بر سیستم‌های پیچیده کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی مبتی بر سیستم‌های دینامیکی ادراک

مدلسازی مبتنی بر فیزیک آماری ادراک

مدلسازی مبتنی بر سیستم‌های پیچیده ادراک

مدلسازی مبتنی بر سیستم‌های پیچیده رفتارها، تصمیم‌ها و جریانات اجتماعی