مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

مدلسازی بیزینی کنش

مدلسازی فرمال کنش

مدلسازی احتمالاتی کنش

مدلسازی مبتنی بر نظریه بازی کنش

مدلسازی گرافی کنش

روش‌های بهینه‌سازی مدل‌های محاسباتی محاسباتی کنش

مدلسازی بیزینی توجه

مدلسازی فرمال توجه

مدلسازی احتمالاتی توجه

مدلسازی مبتنی بر نظریه بازی توجه

مدلسازی گرافی توجه

روش‌های بهینه‌سازی مدل‌های محاسباتی توجه

مدلسازی بیزینی هیجان

مدلسازی فرمال هیجان

مدلسازی احتمالاتی هیجان

مدلسازی مبتنی بر نظریه بازی هیجان

مدلسازی گرافی هیجان

روش‌های بهینه‌سازی مدل‌های محاسباتی هیجان

مدلسازی بیزینی کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی فرمال کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی احتمالاتی کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی مبتنی بر نظریه بازی کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی گرافی کنترل شناختی ـ اجرایی

روش‌های بهینه‌سازی مدل‌های محاسباتی کنترل شناختی ـ اجرایی

مدلسازی بیزینی ادراک

مدلسازی فرمال ادراک

مدلسازی احتمالاتی ادراک

مدلسازی مبتنی بر نظریه بازی ادراک

مدلسازی گرافی ادراک

روش‌های بهینه‌سازی مدل‌های محاسباتی ادراک

مدلسازی بیزینی استدلال و تصمیم‌گیری

مدلسازی فرمال استدلال و تصمیم‌گیری

مدلسازی احتمالاتی استدلال و تصمیم‌گیری

مدلسازی مبتنی بر نظریه بازی استدلال و تصمیم‌گیری

مدلسازی گرافی استدلال و تصمیم‌گیری

روش‌های بهینه‌سازی مدل‌های محاسباتی استدلال و تصمیم‌گیری