مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

شناسایی بایومارکرهای کارکرد شناختی کنش و اختلالات شناختی کنش

مدل‌های حیوانی کارکرد شناختی کنش

فیزیولوژی سیستم عصبی و ارتباط آن با کنش

شناسایی بایومارکرهای حافظه و یادگیری و اختلالات شناختی یادگیری و حافظه

مدل‌های حیوانی یادگیری و حافظه

فیزیولوژی سیستم عصبی و ارتباط آن با یادگیری و حافظه

مدل‌های حیوانی رفتارهای اجتماعی بهنجار و نابهنجار