مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

رویکرد تاریخی و تکاملی به کارکرد توجه در انسان

نقش توجه در شناسایی‌ بدکارکردی‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، خودکشی و ...

نقش هیجان در شکل‌دهی فرهنگ جمعی انسان‌ها

رویکرد تاریخی و تکاملی به کارکرد هیجان در انسان

تاثیر اسطوره‌ها و اسطوره‌پردازان پارسی در بیان و دریافت هیجانات در اقوام ایرانی

نقش هیجان در شکل‌گیری جوامع انسانی

توصیف و تبیین بیان و دریافت هیجانات در فرهنگ و ادب پارسی

نقش هیجان در شناسایی‌ بدکارکردی‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، خودکشی و ...

نقش زبان در شکل‌دهی فرهنگ جمعی انسان‌ها

رویکرد تاریخی و تکاملی به زبان

به‌کارگیری کارکردهای شناختی در یادگیری زبان دوم

به‌کارگیری کارکردهای شناختی در یادگیری زبان اول

روند رشد زبان پارسی در اقوام ایرانی

مبانی عصبی ـ شناختی پردازش‌های زبان پارسی به‌صورت نوشتاری یا شفاهی

وِیژگی‌های زبا‌ن‌شناختی افراد مبتلا به اختلالات زبان نوشتاری یا شفاهی

کنش‌های شناختی/ اجتماعی تمثیل‌ها و ضرب المثل‌های پارسی

تحلیل شناختی ادبای پارسی

نقش زبان در شکل‌گیری جوامع انسانی

رویکرد تاریخی و تکاملی به کارکرد شناختی یادگیری و حافظه در انسان

نقش حافظه تاریخی در شکل‌گیری جوامع انسانی

تاثیر متاقبل فرهنگ و ادب پارسی بر نحوه یادگیری و یادسپاری اقوام ایرانی

نقش یادگیری و حافظه در شناسایی‌ بدکارکردی‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، خودکشی و ...

تاثیر زبان پارسی بر ادراک از خود، دیگران یا جهان خارج در اقوام ایرانی

جهان به تصور ادبای ایرانی (تحلیل شناختی شخصیت‌های ادبی ـ فرهنگی)

اثرگذاری کارکرد شناختی ادراک در شکل‌گیری روابط اجتماعی

تاثیر تجربیات تاریخی مشترک (اجتماعی) ایراانیان بر نحوه پردازش‌های شناختی: حافظه جمعی و فردی، انتقال تجربیات و...

تاثیر تجربیات تاریخی مشترک (اجتماعی) ایراانیان بر نحوه بیان و دریافت هیجانات

استفاده از ادبیات پارسی (به ویژه ادبیات اسطوری) برای تبیین و تغییر رفتار جمعی ایرانیان

نقش انگیزش در شناسایی‌ بدکارکردی‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، خودکشی و ...

اانگیزه‌های پایه اجتماعی در اقوام ایرانی

انگیزه‌های هویت یا اتحاد ملی نزد اقوام ایرانی

نقش انگیزش در شکل‌گیری جوامع انسانی