مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی فضاهای داخلی، شهری، روستایی، توریستی، اداری، آموزشی و ... مبتنی بر هیجان در انسان

تاثیر بوم‌محور المان‌های طراحی شهری بر روی کارکردهای هیجانی انسان

طراحی‌ مبتنی بر افزایش و بهبود کارکردهای شناختی/هیجانی

طراحی واسط کاربری به منظور ارتباط انسان با خانه‌های هوشمند

طراحی فضاهای داخلی، شهری، روستایی، توریستی، اداری، آموزشی و ... مبتنی بر کارکرد شناختی (ادراک فضا، رنگ و ...) در انسان

تاثیر بوم‌محور المان‌های طراحی شهری بر روی کارکردهای شناختی (ادراک فضا، رنگ و ...) انسان

مبانی عصب شناختی احساسات زیباشناختی، معنوی، نشاط، غم و... حاصل از مشاهده یا ادارک فضاها یا اثرات معماری

تاثیر ویژگی‌های المان‌های معماری (رنگ، شکل، ترکیب) بر یادگیری حافظه

تاثیر ویژگی‌های المان‌های معماری (رنگ، شکل، ترکیب) بر حواس جمع بودن (Alertness)

تاثیر ویژگی‌های المان‌های معماری (رنگ، شکل، ترکیب) بر ایجاد حس زیباشناختی، معنویت، مدرنیته یا اصالت بومی و فرهنگی

مختصات فضاهای داخلی متناظر با نیازهای افراد نابهنجار یا کهنسالان

مختصات سمبلیک نمای ساختمان‌هایی که کاربری ویژه دارند (مثلا برای بیماران مبتلا اتیسم)