مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

مدلسازی محاسباتی سیستم حرکتی در مغز

طراحی معماری سیستم حرکتی ربات‌ها با الهام از سیستم حرکتی مغز

ساخت ربات‌های دستیار برای افراد با ناتوانایی‌های حرکتی

طراحی و ساخت سیستم‌های تعاملی انسان و ماشین

ارتباط توجه دیداری در حوزه بینایی ماشین

ارتباط توجه در حوزه سنسوری فیوژن (ادغام ورودی سنسورها)

ارتباط توجه شنیداری در طراحی سیستم‌های هوشمند

مدلسازی محاسباتی ماشین‌های آگاه

طراحی سیستم‌های ماشین خودران براساس نقش سیستم توجه در انسان

طراحی سیستم‌های بهینه بر اساس مدلسازی سیستم کنترل اجرایی و شناختی در انسان

طراحی مدل‌های مجتمع کنترل شناختی در تغییر تکلیف ماشین

طراحی سیستم‌های ماشین خودران براساس نقش سیستم کنترل اجرایی و شناختی در انسان

طراحی سیستم‌های NLP براساس پردازش زبان در سیستم شناختی انسان

طراحی سیستم‌های تشخیص احساس در گفتار انسان توسط ماشین

مدلسازی حافظه و یادگیری در انسان

طراحی سخت‌افزاری حافظه و یادگیری در سیستم‌های رباتیک

طراحی ابزار برای کمک به بازتوانی حافظه و یادگیری در افراد ناتوان

مدلسازی محاسباتی فرایند ادراک در انسان

طراحی معماری و سخت‌افزاری سیستم ادراک به منظور ساخت ماشین‌های هوشمند

مدلسازی محاسباتی تصمیم‌گیری در شرایط مختلف (ریسکی، عدم قطعیت و ...)

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های تصمیم‌گیر خلاق

مدلسازی محاسباتی فرایند حل مساله در انسان

طراحی و مدلسازی تصمیم‌گیری و استدلال در ربات‌ها